Oznámení zřizovatele (21.9.2020)

skolka-1

Nařízení mimořádného opatření KHS JČ 15.9.2020

Výňatek z nařízení:  17-info

Všem osobám na celém území Jihočeského kraje se s účinností ode dne 21. září 2020 od 0:00 hodin do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to

 1. ve všech vnitřních prostorech staveb, které jsou prostory v budovách škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v budovách vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
 2. zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
  1. děti do dvou let věku,
  2. děti v mateřské škole,
  3. žáky prvního stupně základních škol,
  4. osoby s poruchou intelektu,
  5. osoby s poruchou autistického spektra,
  6. osoby s kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejíž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování této povinnosti,
  7. sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže, tělesné výchovy apod.
  8. osoby aktivně se účastnící slavnostních akademických obřadů.
  9. osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení)

Tímto mimořádným opatřením nejsou dotčeny povinnosti stanovené opatřeními MZ ČR s celostátní působností.

 

   

Akce - září 2020

1. 9. 2020  Přivítání prvňáčků v prostorách školy, žáci 9. třídy je odvedou do třídy 9-sasek-maly

                  Zahájení školního roku, konec v 8.45 h.

2. 9. 2020  Třídní učitelé budou ve svých třídách.

                  Třídnické hodiny – aktualizace kontaktů na rodiče i žáky, rozdávání pomůcek a PS, školní řád, poučení o bezpečnosti (COVID-19), zapsat do TK i v jednotlivých předmětech atd.

                  1. stupeň – konec vyučování v 11.30 h.,  2. stupeň – ve 12.25 h. -  nutno dodržet

                  1. třída má v tomto týdnu zvláštní rozvrh hodin. ( paní Havlová)

Od 3. 9. 2020   bude vyučování probíhat dle rozvrhu i s odpoledním vyučováním.

Od 7. 9. 2020   proběhne plavecký výcvik pro 3. a 4. třídu – dozor zajistí paní Hütterová a Pivcová . Po dobu plavání bude platit upravený rozvrh hodin.

25. 9. 2020  8. a 9. třída: „Práva spotřebitele – Nákup na internetu“,  8:00 – 12:30 h.  (zdarma) 

 

Sdělení školní jídelny ke COVID-19

Vzhledem ke COVID-19 je provoz školní jídelny ve školním roce 2020/2021 upraven následujícím způsobem: 

 

Úhrada stravného

 • Platbu stravného je nutné uhradit inkasem. Srážky inkasa stravného jsou prováděny zálohově vždy k prvnímu dni nového měsíce. Přebytek či nedoplatek stravného se projeví v nové záloze na nový měsíc. Souhlas s inkasem je možné sjednat u jakékoliv banky.
 • První platba stravného u nového strávníka je vybírána v hotovosti u vedoucí školní jídelny. Zákonný zástupce nového strávníka si vyplní „Přihlášku ke stravování“ (platí pro žáky ZŠ) nebo „Zápisní lístek“ (platí pro MŠ) a domluví si termín úhrady první platby stravného telefonicky: 384 389 326 nebo e-mailem:  zsstraz.sj.janak@seznam.cz .    Další platby budou pak řešeny inkasem.
 • Do odvolání se ruší stravenky.

 

Správná hygienická pravidla školního stravování

 • U vstupů do budovy školní jídelny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Po příchodu do budovy školní jídelny každý provede důkladnou dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu  po celou dobu svého pobytu ve školní jídelně. Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce). Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů. Přípravky určené k dezinfekci jsou používány podle pokynů výrobce uvedené na etiketě přípravku (vhodnost pro povrch, typ působení, způsob aplikace, koncentrace, kontaktní čas atd.).

 

Obecná doporučení KHS a MZd ke školnímu stravování

 • Hygiena ve školní jídelně je prováděna podle pravidel stanovených v předchozím textu.  Je kladen důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy. Je znemožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty). Po ukončení stravování jsou stoly a židle očištěny a dezinfikovány.
 • Cizím strávníkům je vyčleněný samostatný čas a oddělený prostor pro výdej stravy. Jsou nastavena pravidla pro manipulaci s doneseným nádobím tak, aby nebyl ohrožen zdravotně nezávadný provoz školní jídelny.

 

Ve Stráži nad Nežárkou 27.8.2020                                                                   

Jana Kučerová                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                  

Toto sdělení je možné si stáhnout ve formátu DOC – zde.

 

ZŠ a MŠ Stráž nad Nežárkou hledá učitelku MŠ

zs-hleda-ucitelku-ms-2020

Akce - červen 2020

Nařízením vlády a MZ ČR klasická výuka zrušena  3-kytka-mala 

5. 6. 2020 –  ukončena příprava žáků 9.tř. na přijímací zkoušky na SŠ

8. 6. 2020 -  dobrovolný nástup žáků 2. stupně do školy. Časový rozsah: 5 vyuč. hodin denně (8:00 – 12:25 hod.)

                    Počet skupin do 15 dětí: 1 (celkem 12 dětí)

                    Dozory: Po – R. Růžička, Út – J. Polčák, St – E. Jílková, Čt – E. Čeňková, Pá –  A. Trepková

Od 22. 6. – 26. 6. 2020 přítomnost všech vyučujících ve škole

22. 6. 2020  od 12:00 hod. Pedagogická rada – kuchyňka 

23. – 25. 6. 2020   třídnické práce – vyzvedávání věcí dětí (organizačně určí třídní uč.)

odevzdávání učebnic v září

24. 6. 2020 -  opékání vuřtů U Skalníků (docházející žáci)

29. 6. 2020 -  sportovní dopoledne pro docházející žáky (dozor: R. Růžička, J Polčák, L. Kozák) 

29. 6. 2020 17:00 h.  – slavnostní předávání vysvědčení  9.tř. – radnice (zajistí E. Jílková)

30. 6. 2020  8:00 – 8:45 hod.  – předávání vysvědčení po třídách ve škole (6.roč. -  počítačová učebna 1. patro,  8.roč. v 9.třídě)

– fotografování tříd (p. Pivcová) – fota zašlou třídní učitelé na e-mail

30. 6. 2020 –  9:00 hod. –  2.část ped. rady – kuchyňka

 

Nabídka kroužků pro šk.rok 2020-2021

ddm-nabidky-krouzku-2020-21