Školní řád

Obsah

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky.

* Práva ve škole
* Povinnosti žáků ve škole
* Práva zákonných zástupců žáků
* Povinnosti zákonných zástupců žáků
* Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

2. Provoz a vnitřní režim školy.

* Docházka do školy
* Provoz školní budovy, chování ve školní budově
* Školní družina
* Školní jídelna

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

* Bezpečnost a ochrana zdraví žáků
* Ochrana před sociálně patologickými jevy

4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků.

5. Závěrečná ustanovení

a DODATEK

 

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy

1.1 Práva žáků

Žáci mají právo:

* – na vzdělání podle školního vzdělávacího programu,
* – na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností,
* – jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci možností školy
* – na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
* – zakládat v rámci školy samosprávný orgán žáků (žákovská samospráva), volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,
* – svobodně vyznávat své náboženské přesvědčení, organizovat se ve společenských organizacích,
* – vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Své připomínky může vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo řediteli školy.
* – na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu,
* – na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku,
* – na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,
* – na svobodu ve výběru kamarádů,
* – na svobodu pohybu ve školních prostorách v rámci pravidel daných tímto školním řádem,
* – na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny,
* – na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku,
* – na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj,
* – v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího,
* – jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod. požádat o pomoc či radu třídního učitele, výchovného poradce či jinou osobu,
* – na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek

Zpět na obsah

1.2 Povinnosti žáků

Žáci mají povinnost:

* – řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,
* – účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili,
* – dodržovat školní řád a předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti nebo jiné pokyny vydané školou, s nimiž byli seznámeni,
* – plnit pokyny pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců školy (školník, kuchařky, uklízečky apod.) vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,
* – vyjadřují-li své mínění, činit tak vždy slušným způsobem,
* – nepoškozovat majetek školy , spolužáků a zaměstnanců školy, případné škody jsou povinni zaplatit.

Zpět na obsah

1.3 Práva zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají právo:

* – na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,
* – volit a být voleni do školské rady,
* – vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,
* – na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu,
* – požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu,
* – v případě pochybnosti o správnosti hodnocení na konci pololetí požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení (podrobnosti upravuje § 52, odstavec 4, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Zpět na obsah

1.4 Povinnosti zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají povinnost:

* – zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
* – na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka nebo jeho chování,
* – informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
* – dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
* – oznamovat škole údaje nebytné pro školní matriku (dle § 28, odstavec 2 a 3 školského zákona( a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

Zpět na obsah

1.5 Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy

Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření ( např. BOZP).

Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, využíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich korespondence. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že je dítě týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány, které zajišťují pomoc dítěti. Speciální pozornost budou věnovat ochraně před návykovými látkami (drogy, alkohol, nikotin).

Informace, které zákonný zástupce poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (např. zdravotní způsobilost) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáků nebo jeho chování, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka.

Žák slušně zdraví v budově školy a v jejím okolí a na školních akcích srozumitelným pozdravem. Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví.

Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů, na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích vzdělávání a výchovy. V případě omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka bude zajištěno, aby zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem.

Zpět na obsah

2. Provoz a vnitřní režim školy


2.1 Docházka do školy

Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro zařazené žáky povinná.

Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce (notýsku).

Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu absence.

Lékařské vyšetření není důvodem celodenní absence. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.

Po opětovném nástupu do školy žák neprodleně (nejpozději do tří dnů od skončení absence) předloží omluvenku třídnímu učiteli.

Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu další hodiny- Zákonní zástupci si vyzvedávají žáka ve škole osobně nebo žák předloží písemnou žádost o uvolnění podepsanou zákonným zástupcem žáka, na níž bude uveden datum, hodina a důvod odchodu žáka ze školy.

Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelem školy požadovat omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem.

* Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti zákonných zástupců může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:
* – na jednu vyučovací hodinu vyučující příslušného předmětu,
* – na jeden den třídní učitel,
* – na více jak jeden den ředitel školy.


Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučovacího předmětu, zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení praktického nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.

Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního plánu. Zákonný zástupce je povinen vytvořit pro stanovené vzdělání podmínky.

Zamešká-li žák během pololetí více jak 25 % výuky v některém předmětu, odloží se jeho klasifikace v prvním pololetí do 31. března a ve druhém pololetí do 30. září ( dle odstavec 2 a 3, § 52, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Přezkoušení proběhne jako komisionální zkouška.

Zpět na obsah

2.2 Provoz školní budovy, chování ve školní budově

Budova školy se otvírá na dobu od 7.00 do 7.20 hod. pro dojíždějící žáky, pro ostatní žáky v 7.40 hod. Žáci vstupují do školy ukázněně, v šatně se přezují do vhodné obuvi. Po příchodu do učebny se připravují na vyučování. Začátek vyučování je v 8.00 hod.

Rozvržení vyučovacích hodin a přestávek:

1. hodina 08.00 – 08.45
  přestávka 08.45 – 08.55
2. hodina 08.55 – 09.40
  hlavní přestávka 09.40 – 09.55
3. hodina 09.55 – 10.40
  přestávka 10.40 – 10.50
4. hodina 10.50 – 11.35
  přestávka 11.35 – 11.40
5. hodina 11.40 – 12.25
  přestávka 12.25 – 12.30
6. hodina 12.30 – 13.15
  přestávka 13.15 – 13.20
7. hodina 13.20 – 14.05
  přestávka 14.05 – 14.10
8. hodina 14.10 – 14.50

polední přestávka 11.35 – 12.30 (I. stupeň)
polední přestávka 12.25 – 13.20 (II. stupeň)

Po zvonění sedí žáci ve svých lavicích. Po příchodu učitele jej pozdraví povstáním. Povstáním pozdraví i jiné dospělé osoby, které přijdou během vyučování do třídy (vyjma hodin TV, PČ a VV). Pokud se vyučující nedostaví do 5 minut po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost předseda třídy, popř. jiný žák, v ředitelně. Není-li nikdo z vedení školy přítomen, oznámí to třídnímu učiteli nebo jinému učiteli.

O přestávkách se žáci mohou procházet po chodbách. O velké přestávce snědí svačinu ve třídě a poté se procházejí po chodbách. Všichni žáci respektují pokyny učitele, který vykonává dozor.

Žáci, kteří docházejí na svačinu do školní jídelny, odejdou o velké přestávce do šatny, přezují se a odejdou do školní jídelny. Svačinu snědí v jídelně a pak se vrátí do budovy. Ve školní jídelně nad nimi vykonává dozor kuchařka vydávající svačiny.

Během polední přestávky se žáci zdržují mimo budovu školy. V případě velmi nepříznivého počasí se mohou zdržovat ve školní budově (prostor šaten) a respektují pokyny pana školníka.

V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat v budově pouze za přítomnosti pedagogického dozoru.

Po skončení vyučování odvede vyučující žáky do šaten a vyčká na jejich odchodu.

Žákům není dovoleno během vyučování opouštět budovu školy. Žák, kterému se během vyučování udělá nevolno to ohlásí vyučujícímu nebo třídnímu učiteli, v případě nutnosti kterémukoli zaměstnanci školy, který neprodleně informuje rodiče. Žák může ze školy v tomto případě odejít v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby.

Žáci zbytečně nevyvolávají učitele ze sborovny. Pouze v naléhavých případech zaklepají na sborovnu a vyčkají příchodu učitele. Může se rovněž obrátit na učitele, který vykonává dozor na chodbě.

Při vyřizování záležitostí v ředitelně žák zaklepe, vstoupí, pozdraví a vyčká, než ho ředitel nebo zástupce ředitele osloví.

Do kabinetů vstupují jen pověření žáci za přítomnosti učitele.

V odborných učebnách, tělocvičně, kuchyňce, školní dílně dodržují žáci bezpečnostní řády těchto učeben.

Služba týdne dbá o čistotu a pořádek ve třídě, odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli. Hlásí třídnímu učiteli zjištěné závady na zařízení třídy.

Během vyučování mají žáci vypnuty mobilní telefony.

Žáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, neboť škola ze jejich ztrátu nenese odpovědnost.

Nalezené věci odevzdávají žáci panu školníkovi nebo v ředitelně.

Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům, zvláště dbají, aby neohrozili jejich zdraví a bezpečnost.

Žáci zachovávají čistotu nejen v budově školy, ale i v jejím okolí a ve školní jídelně.

Mimo školu se žáci chovají v souladu s pravidly slušného chování, tak, aby nepoškozovali pověst školy, svou i své rodiny.

Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dbát na pořádek ve všech prostorách školy, vzorně se starat o učebnice a školní potřeby, jejich poškození nebo ztrátu hlásit vyučujícímu.

Zpět na obsah

2.3. Školní družina

O přijetí žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

Provoz školní družiny je 6.00 – 15.30 hod.

Žáky předává do školní družiny po skončení vyučování učitelka, která žáky vyučovala poslední hodinu. Třídní učitelé jsou povinni informovat vychovatelku o každé změně rozvrhu.

Ze školní družiny si přebírají zákonní zástupci děti osobně, nebo další osoby oprávněné k vyzvednutí zákonnými zástupci. Rodiče mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze školní družiny samo v určenou hodinu.

Rodiče jsou povinni vyzvednout si dítě do 16.00 hod.

Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit.

Výjimečně lze žáka ze školní družiny uvolnit dříve jen písemnou žádostí, která musí obsahovat datum a hodinu odchodu a podpis zákonného zástupce. Bez této žádosti nebude žák uvolněn.

Písemná žádost na celý školní rok je nutná při uvolňování žáka na mimoškolní aktivity (např. ZUŠ, kroužky, sportovní kluby apod.). Za cestu žáků do kroužků, ZUŠ apod. nenese vychovatelka odpovědnost.

Do ŠD se žáci přihlašují v den zahájení školního roku. Dítě je možné odhlásit kdykoliv během školního roku písemnou žádostí.

Žáci školní družiny se řídí pravidly školního řádu a vnitřního řádu školní družiny, dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni vždy na počátku školního roku. Chovají se tak, aby neohrozili své zdraví a bezpečnost, ani zdraví a bezpečnost svých spolužáků.

Během pobytu mimo školní družinu jsou osobní věci žáků (aktovky) uzamčeny ve školní družině.

Školní družina může ke své činnosti využívat i jiných prostor v budově školy (tělocvičnu, kuchyňku, počítačovou učebnu) Za přechody žáků je vždy zodpovědná vychovatelka.

Zákonní zástupci jsou seznámeni se školním řádem a řádem ŠD při zápisu do školní družiny. S vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí žáka nebo písemně (např. formou sdělení v žákovské knížce).

Zpět na obsah

2.4 Školní jídelna

Při příchodu do školní jídelny si žák odloží svrchní oblečení ve vstupní chodbě. Nejprve sní polévku, pak si přinese hlavní jídlo a nápoje.

Při stolování je tichý, ukázněný, dbá pokynů učitelů vykonávajících dozor, vychovatelek, vedoucí školní jídelny a kuchařek.

Nesmí jíst ani pít jinde než u stolu.

Po skončení oběda zastrčí židli ke stolu, odnese použité nádobí k okénku.

Obdobně se chová při svačině během hlavní přestávky.

Zpět na obsah

3. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků a jejich ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí


3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

Žáci jsou povinni přezouvat se do vhodné obuvi, dbát na hygienu, zvlášť před jídlem a po použití WC.

Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.

Žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni bez výstředních módních doplňků, které by mohly ohrozit jejich zdraví či zdraví jejich spolužáků.

Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele.

Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se řídí žáci pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovými akcemi učitel zvláště žáky poučí o dodržování zásad bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, kursy plavání, exkurze, či jiné akce platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci seznámeni předem. Sdělení o tom, že poučení proběhlo, zapíše třídní učitel nebo jiný vyučující do třídní knihy.

Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu těchto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků těchto zařízení.

Při výuce v tělocvičně, dílnách, školní kuchyňce, na pozemcích, v počítačové učebně zachovávají žáci specifické předpisy pro tyto učebny dané vnitřním řádem učeben. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení se provede záznam do třídní knihy. Řády odborných učeben tvoří přílohu vnitřního řádu školy.

Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména:


* a/ se školním řádem,
* b/ se zásadami bezpečného chování ve třídách, chodbách, na schodištích, v šatnách, při příchodu a odchodu ze školy, a na veřejných komunikacích,
* c/ se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním,
* d/ s postupem při úrazech, e/ s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě vzniku požáru,
* f/ s evakuačním plánem.


Poučení o zásadách bezpečnosti na počátku první vyučovací hodiny provedou učitelé fyziky, chemie, pracovního vyučování, tělesné výchovy a informatiky.


Poučení o zásadách bezpečnosti, pravidly chování, případnými zákazy a poučení o správném vybavení před činnostmi, které se provádějí mimo školní budovu ( lyžařský kurz, plavecký výcvik, školní výlety, exkurze apod.), provede třídní učitel nebo ten vyučující, který bude nad žáky vykonávat dohled. Záznam o poučení zapíše do třídní knihy.


Poučení před prázdninami provádí třídní učitel, který:

* a/ varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi apod.,
* b/ upozorní je na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat,
* c/ informuje o nebezpečí vzniku požáru a o dopravní kázni,
* d/ varuje před koupáním v místech, která neznají apod.

 

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti jsou žáci povinni hlásit ihned vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.
Záznam o školním úrazu

O každém úrazu bude učiněn záznam v knize úrazů, která je uložena ve sborovně. V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech během školního vyučování nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.


Zápis do knihy úrazů provádí:

* a/ vyučující příslušného předmětu
* b/ učitel vykonávající dozor,
* c/ vedoucí kuru (LVVZ apod.)
* d/ třídní učitel (všechny ostatní případy)

V knize úrazů se uvede:

* a/ pořadové číslo úrazu
* b/ jméno a příjmení a datum zraněného,
* c/ popis úraz
* d/ popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu, hodině a místě události,
* e/ zda a kým byl úraz ošetřen,
* d/ jméno, příjmení a podpis osoby, která zápis provedla
* g/ další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu.

 

Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovány pouze za účelem evidence, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu
Záznam o úrazu

Záznam o úraz vyhotovuje pedagogický pracovník, který provedl zápis do knihy úrazů..


Záznam o úrazu se pořizuje:

* a/ jde-li o úraz, jehož důsledkem je žákova nepřítomnost ve škole delší než jeden den,
* b/ jde-li o smrtelný úraz ( smrtelným úrazem se pro účely této vyhlášky rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu, na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu).


Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, který je k dispozici v ředitelně.

Na žádost zákonného zástupce žáka škola vyhotoví záznam i o úrazu, který není uveden v odstavci a/.

Škola vyhotoví záznam o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem.

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonném zástupci.


Hlášení úrazu

O každém úrazu je informován ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti zástupce ředitele školy.

O úrazu žáka jsou bez zbytečného odkladu informováni zákonní zástupci žáka. Rodiče informuje pedagogický pracovník, který pořizuje záznam do knihy úrazů.

Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o úraz smrtelný, podá ředitel školy bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušenému útvaru Policie České republiky.

O úrazu podá ředitel školy nebo jeho zástupce hlášení pojišťovně, u které je škola pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků.

Záznam o úrazu se posílá:

* a/ zřizovateli
* b/ zdravotní pojišťovně žáka
* c/ příslušnému inspektorátu České školní inspekce


Záznam o smrtelném úrazu zasílá ředitel školy nebo jeho zástupce do 5 pracovních dnů od podání hlášení:


* a/ zřizovateli,
* b/ zdravotní pojišťovně žáka,
* c/ příslušnému inspektorátu České školní inspekce
* d/ místně příslušnému útvaru Policie České republiky.


Jak postupovat, stane-li se úraz:


* – zjistí-li úraz žáka, okamžitě informuje třídního učitele nebo jiného zaměstnance školy,
* – učitel zjistí druh poranění a poskytne první pomoc,
* – informuje ředitele nebo zástupce ředitele školy,
* – přivolá v případě nutnosti lékařskou pomoc nebo zajistí doprovod dospělou osobou k lékaří,
* – oznámí skutečnost zákonným zástupcům žáka,
* – provede zápis do knihy úrazů, popř. vyplní záznam o úrazu,
* – informuje třídního učitele.

 

Zpět na obsah

3.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy


Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.

Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence spolupracuje na základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně právní ochraně dětí a mládeže.

Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy. Porušení tohoto zákazu je považováno za hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem, včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jim pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu a zároveň je seznámí s možnostmi odborné pomoci.

Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou postiženi žáci slabší a mladší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. Podle okolností ředitel uváží možnosti postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí (včetně trestního oznámení u žáků, kteří jsou již trestně odpovědni). O zjištěných okolnostech bude ředitel školy informovat zákonné zástupce žáků.

Pedagogičtí pracovníci dbají,aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem.

Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, během školních akcí (např. LVVZ), a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet.

Zpět na obsah

4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků


Žáci šetrně zacházejí se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu zákonní zástupci žáka, který poškození nebo zničení věci způsobil.

Každé poškození nebo závadu v učebně nahlásí žáci vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.

Požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí poškození věci vždy prošetřit třídní učitel a zvážit i pedagogickou stránku.

Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí.

Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá za čistotu a pořádek v celé třídě.

Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken a přestávkách a sezení na okenních parapetech.

Žák nemanipuluje s elektrickými rozvody v počítačové učebně, s vybavením odborných učeben, s uloženými pomůckami, modely apod. ve třídách, na chodbách nebo v kabinetech.

Zpět na obsah


5. Závěrečná ustanovení


Tento Školní řád vstupuje v platnost dnem jeho schválení školskou radou. Tímto dnem zaniká platnost Vnitřního řádu školy ze dne 1. září 2003.

Tento Školní řád může být podle potřeby doplňován přílohami, které se po schválení školskou radou stávají jeho nedílnou součástí.


Mgr. Pavel Dvořáček
ředitel školy

Eva Kutišová
předseda školské rady


Ve Stráži nad Nežárkou dne 13. prosince 2005


Zpět na obsah


D O D A T E K

k Školnímu řádu Základní školy Stráž nad Nežárkou

 

S platností od 1. září 2008 se v článku 2.2 Provoz školní budovy, chování ve školní budově upravuje používání mobilních telefonů takto:

Žáci mohou mít u sebe mobilní telefon, ale škola neodpovídá ze jeho ztrátu ani zničení. Během vyučování musí mít žáci telefon vypnutý a je zakázáno jej jakýmkoli způsobem požívat (volání, posílání SMS, fotografování, natáčení). Pokud žák tento zákaz během vyučování poruší, vyučující mu mobilní telefon odebere a předá jej třídnímu učiteli. Ten vyzve rodiče žáka, aby si mobilní telefon ve škole osobně vyzvedli. V žádném případě nebude mobilní telefon vydán zpět žákovi, i kdyby o to rodiče písemně požádali.


Mgr. Pavel Dvořáček
ředitel školy

Ve Stráži nad Nežárkou 1. září 2008

Zpět na obsah